top of page

За програмата

Магистърска програма Философия е многопрофилна програма, предлагаща богато разнообразие от дисциплини в рамките на класическата и съвременната философия. Разработена е съобразно тематичния и методологическия плурализъм, характерен за философските изследвания в момента, но е насочена и към създаване на възможности за комуникация между различни изследователски области.

 

Програмата за първи път в рамките на Философския факултет обединява усилията на професионалисти от различни области и катедри. По същество тя е интердисциплинарна, тъй като представя основни съвременни проблеми на философията в тяхното отношение с постигнатото в областите на други хуманитарни и научни дисциплини.

Цели на МП Философия:

 

  • да даде възможност на студентите свободно да изберат съдържанието на философското си образование на базата на своите интереси и професионални намерения.

  • да осигури на студентите познания за ключови философски школи, методи, позиции и форми на аргументация.

  • да установи интердисциплинни връзки както в рамките на самата философия, така и между философията и други академични направления и научни сфери.

  • да развие умения, приложими в различни академични, педагогически, културни и социално-политически области.

За успешно завършване на програмата е нужно разработване на авторска теза под специализирано ръководство, което допълнително затвърждава компетентностите, усвоени от студентите по време на следването.

Професионална реализация

МП Философия предлага широки възможности както за по-нататъшно академично развитие в различни докторантски програми, така и за приложение на усвоените в рамките на програмата компетентности в други професионални направления.

 

  • Всеки от модулите в програмата съответства от съдържателна и методологическа гледна точка на редица съществуващи докторантски програми. Успешното завършване на определен модул улеснява в значителна степен по-нататъшната изследователска дейност на онези студенти, които планират академична кариера.

 

  • Поради интердисциплинния характер на програмата, успешното й завършване би позволило на абсолвентите да продължат академичния си път и извън областта на философията.

 

  • Характерните за философията компетентности, включващи комуникативност, способност за разбиране на абстрактни концепции, критическо мислене, креативност при решаване на проблеми, както и умения за анализ, категоризация, аргументиране и съставяне на текстове, могат да бъдат пренесени в различни професионални области като публична администрация, интелектуална собственост, реклама, журналистика, редакторска дейност, педагогика, както и други професионални направления, изискващи умения за анализ и интерпретация.

 

  • МП Философия предлага и няколко по-скоро практически ориентирани дисциплини (като академично писане и критическо мислене), които имат пряка роля за пренасянето на усвоените в програмата компетентности към други области.

 


Срок на обучение:

2 семестъра

Форма на обучение:

редовна

bottom of page