top of page

МП Философия е изцяло обновена

През 2021 г. магистърска програма Философия е изцяло обновена. Интердисциплинарният ѝ характер е засилен чрез привличането на преподаватели от различни изследователски области в Софийския университет, а специализираните модули в рамките на програмата вече са пет на брой.


МП Философия е предназначена както за завършилите бакалавърска или магистърска степен по философия, така и за студенти, завършили висше образование – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление.


Програмата позволява на всеки студент да избере свободно областта си на специализация и да се профилира в рамките на един от предложените пет модула ("Онтология", "Философия на съзнанието и езика", "Философия на науката", "Социална и политическа философия" и "Метафизика"). След като избере даден модул, студентът слуша две задължителни дисциплини от областта на този модул, но и допълва личния си учебен план, като избира няколко специални дисциплини от всички, предложени в програмата. Също така, програмата съдържа модул с общи избираеми дисциплини, предлагащи по-фундаментални знания, които да послужат като предпоставка за по-нататъшната специализация. Гъвкавостта на предложения модел цели съчетаването на фундаменталното и специализираното знание в областта на философските изследвания.

bottom of page