top of page

Обявен е прием за учебната 2021/2022 г.

Updated: Aug 10, 2021

МП Философия обявява прием за учебната 2021/2022 г.


Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна


Условия за кандидатстване:


1. Приемът в програмата е за студенти от бакалавърска степен по философия, както и за лица завършили висше образование – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление;


2. Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата за завършена степен на висше образование по философия, при условие че този успех е не по-нисък от добър и в зависимост от утвърдените места за прием.


3. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията за прием са:

  • Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър;

  • Събеседване на подалите документи кандидати с комисия от преподаватели върху мотивацията им за кандидатстване. В комисията ще бъдат включени специалисти от съответните модулни направления на програмата.


4. Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавните изпити и оценката от събеседването. Като оценка за събеседването може да бъде зачетена и оценка от конкурсен изпит в друга магистърска програма на Философски факултет от същата година.

Comentários


bottom of page